adauga pagina la favoriteadd to favorites      imprima paginaprint this page     anunta un prietentell a friend

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă


Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru luarea de către România a măsurilor pentru oprirea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la funcţionarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112, declanşată de către Comisia Europeană,
având în vedere necesitatea asigurării finanţării stabile de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru administrarea, operarea, întreţinerea şi dezvoltarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, inclusiv a celor de personal ale administratorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, ţinând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului va periclita atât funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cât şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, în calitate de membru al Uniunii Europene, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.l. – Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, denumit în
continuare SNUAU, este constituit şi administrat de administratorul SNUAU, în
scopul furnizării către cetăţeni a Serviciului de urgenţă 112, care asigură
preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, transmiterea acestora
către agenţiile specializate de intervenţie sau prelucrării lor şi alertării directe a
echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi
unitare pentru soluţionarea urgenţelor.
Art.2. – (1) Numărul unic pentru apelurile de urgenţă în reţelele publice de
telefonie este 112.
(2) Numărul unic pentru apelurile de urgenţă se apelează atunci când este
necesară intervenţia agenţiilor specializate de intervenţie, pentru asigurarea
asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viaţa, integritatea ori sănătatea
cetăţeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul.
(3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112.
(4) Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali.
Art.3. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de
mai jos au următoarele semnificaţii:
a) administratorul SNUAU - organul central de specialitate al statului, care
administrează, exploatează, întreţine şi dezvoltă SNUAU, desemnat prin hotărâre
a Guvernului;
b) agenţii specializate de intervenţie - structurile autorităţilor administraţiei
publice, care au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în
domeniul ambulanţei, Serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare
(S.M.U.R.D.), poliţiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste şi voluntare
pentru situaţii de urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contraterorismului, precum şi alte
structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului;
c) alertare falsă - utilizarea intenţionată a numărului 112 pentru
determinarea alarmării sau intervenţiei agenţiilor specializate de intervenţie în
mod nejustificat;
d) apel de urgenţă - orice apel către Serviciul de urgenţă 112, care necesită
acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie;
e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără
ca apelantul să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de
intervenţie, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;
f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din greşeală;
g) centre de expertiză şi coordonare la distanţă - structuri specializate în
furnizarea de informaţii specifice, necesare resurselor de intervenţie în
soluţionarea urgenţelor;
h) centrul unic pentru apeluri de urgenţă - structura specializată de preluare
şi transfer al apelurilor de urgenţă primite la 112, aflată în serviciu permanent,
operat de administratorul SNUAU;
i) dispeceratul de urgenţă - structura specializată de preluare şi tratare a
apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă, aflată în
serviciu permanent, operat de agenţiile specializate de intervenţie;
j) dispeceratul integrat de urgenţă - structură specializată aflată în serviciu
permanent, care, pe lângă preluarea apelului la numărul de urgenţă, asigură
alarmarea şi coordonarea echipajelor de intervenţie ale tuturor serviciilor
specializate de intervenţie, cu caracter medical şi nemedical, din aceeaşi locaţie
fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit având inclusiv un
coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanţă sau
S.M.U.R.D.;
k) E 112 - serviciul de comunicaţii de urgenţă extins prin adăugarea
informaţiei de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul de urgenţă;
1) ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicaţii;
m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fracţie zecimală, ca
un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă
probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie
blocat;
n) informaţia de localizare - datele, cu conţinutul şi formatul stabilite de
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei şi implementat în cadrul SNUAU, care indică poziţia geografică în
care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau
adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o reţea de telefonie fixă;
o) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgenţă - punctul
fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgenţă 112 i se asigură accesul la
agenţiile specializate de intervenţie;
p) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintro
reţea publică de telefonie către numărul unic de urgenţă 112, în funcţie de zona
de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de
urgenţă corespunzător;
q) Serviciul de urgenţă 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigură
preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi transmiterea acestora către
agenţiile specializate de intervenţie, în vederea asigurării unei reacţii imediate,
uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor;
r) staţie de intervenţie - punct de concentrare a resurselor agenţiilor
specializate de intervenţie, destinate soluţionării urgenţelor;
s) SNUAU - ansamblu integrat de aplicaţii, echipamente şi reţele de
comunicaţii şi tehnologia informaţiei, care realizează puncte publice de acces al
cetăţeanului la agenţiile specializate de intervenţie şi care permite răspunsul
adecvat urgenţei semnalate; interfaţa publică de acces este realizată prin
integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgenţă cu
dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie;
t) terminal telematic - terminal specializat care asigură posibilitatea
transmiterii apelurilor de urgenţă şi a informaţiilor privind urgenţa de către
persoane cu disabilităţi de auz şi/sau vorbire, utilizând tehnici de transmisie şi de
prelucrare automată la distanţă a informaţiei, prin intermediul unor procedee
moderne de comunicaţie;
u) 112 - numărul unic pentru apeluri de urgenţă;
v) suporţi tehnici – echipamente de comunicaţii, antene folosite în
exclusivitate pentru SNUAU.
CAPITOLUL II
Organizarea SNUAU
Art.4. – SNUAU se organizează în conformitate cu standardele şi
recomandările ETSI şi a practicilor europene privind sistemele de comunicaţii şi
tehnologia informaţiei utilizate ca suport pentru serviciul E 112.
Art.5. – (1) Pentru coordonarea SNUAU se înfiinţează Comitetului naţional
de coordonare a activităţii SNUAU, organism interinstituţional fără personalitate
juridică, denumit în continuare Comitet, care funcţionează sub autoritatea
Guvernului României şi are următoarea componenţă:
a) preşedinte - ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;
b) vicepreşedinte - conducătorul administratorului SNUAU;
c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul Internelor şi Reformei
Administrativei şi Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi unul dintre
vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei.
(2) Comitetul are rolul realizării şi elaborării politicii şi strategiei privind
funcţionarea, operarea şi dezvoltarea SNUAU, precum şi a serviciului de urgenţă
112 în România, adoptând în acest sens hotărâri, prin consens.
(3) Comitetul coordonează la nivel naţional, în mod unitar, acţiunile tuturor
organismelor implicate în funcţionarea SNUAU conform cerinţelor europene în
domeniu.
(4) Ca organism de lucru al Comitetului se înfiinţează Secretariatul tehnic
permanent, compus din specialişti din domeniul operativ ai agenţiilor specializate
de intervenţie, precum şi alţi specialişti din instituţiile publice prevăzute la alin.
(l), nominalizaţi prin hotărâre a Comitetului, la propunerea conducătorilor
instituţiilor reprezentate în cadrul acestuia.
(5) La activităţile Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, ai
societăţii civile, ai autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în
domeniu.
(6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului, precum şi ale
Secretariatului tehnic, se stabilesc prin regulament propriu, elaborat în termen de
60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin
hotărâre a Guvernului.
Art.6. – (1) Pentru furnizarea serviciului de urgenţă 112, SNUAU este
compus din centrele unice pentru apeluri de urgenţă, dispeceratele de urgenţă şi
dispeceratele integrate de urgenţă, organizate la nivel de reşedinţă de judeţ, la
nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiilor şi oraşelor sau acolo unde
este necesar.
(2) Centrele unice pentru apeluri de urgenţă sunt operate de administratorul
SNUAU.
(3) Dispeceratele de urgenţă sunt operate de agenţiile specializate de
intervenţie.
(4) Dispeceratele integrate de urgenţă sunt operate de administratorul
SNUAU şi de agenţiile specializate de intervenţie.
CAPITOLUL III
Personalul SNUAU
Art.7. – (1) Personalul SNUAU îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor
unice pentru apeluri de urgenţă, al dispeceratelor de urgenţă şi al dispeceratelor
integrate de urgenţă.
(2) Personalul centrelor unice pentru apeluri de urgenţă este format din
personal al administratorului SNUAU, care desfăşoară activităţi necesare în
domeniile de: operare, întreţinere tehnică, asigurare tehnico-materială şi
financiară, asistenţă juridică şi secretariat.
(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin.(2) se stabileşte
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea administratorului SNUAU, cu avizul
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
(4) Personalul dispeceratelor de urgenţă este asigurat de agenţiile
specializate de intervenţie în cadrul cărora activează.
(5) Personalul dispeceratelor integrate de urgenţă este asigurat, după caz,
de administratorul SNUAU, de agenţiile specializate de intervenţie şi de personal
angajat al autorităţilor publice locale detaşat la SNUAU, pe baza protocoalelor de
colaborare încheiate între aceste instituţii.
CAPITOLUL IV
Funcţionarea SNUAU
Art.8. – SNUAU realizează, în conformitate cu standardul ETSI, două
structuri funcţionale:
a) o structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru apeluri de
urgenţă transferă apelurile de urgenţă şi datele asociate la dispeceratele de urgenţă
ale agenţiilor specializate de intervenţie, situate în sedii diferite, proprii agenţiilor;
b) o structură integrată centralizată, în care centrul unic pentru apeluri de
urgenţă şi dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie sunt
realizate fizic în acelaşi sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgenţă.
Art.9. – SNUAU asigură interoperabilitatea între dispeceratele de urgenţă
ale agenţiilor specializate de intervenţie aflate în aceeaşi zonă de responsabilitate,
precum şi între dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie aflate în zone
de responsabilitate diferite.
Art.10. – În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), centrele unice pentru
apeluri de urgenţă au următoarele atribuţii principale:
a) primesc şi înregistrează automat apelurile de urgenţă comunicate prin
telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin
alte mijloace, confirmă şi localizează, pe cât posibil, apelurile primite;
b) analizează, direcţionează şi transmit operativ apelurile de urgenţă la
dispeceratele de urgenţă, precum şi la autorităţile competente, în funcţie de natura
evenimentelor şi de consecinţele acestora, pe baza unui index al incidentelor
stabilit de toate structurile specializate în soluţionarea urgenţelor;
c) transferă centrului operaţional şi centrului operativ pentru situaţii de
urgenţă apelurile, datele şi informaţiile privitoare la situaţii de urgenţă, pentru
care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;
d) primesc şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia
evenimentelor şi a intervenţiilor;
e) centralizează, stochează şi pun la dispoziţie autorităţilor abilitate datele
privind apelurile de urgenţă gestionate;
f) recepţionează apelurile de urgenţă şi în limbile minorităţilor naţionale din
unitatea administrativ-teritorială, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie
internaţională;
g) primesc apeluri de la persoane cu disabilităţi prin intermediul
terminalelor telematice utilizate în reţelele publice, în limite tehnic fezabile.
Art.11. – În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), dispeceratele de
urgenţă au următoarele atribuţii principale:
a) asigură permanent preluarea apelurilor de urgenţă transmise de centrul
unic pentru apeluri de urgenţă;
b) alertează de îndată structura/personalul de intervenţie;
c) asigură şi menţin permanent legătura cu resursele proprii dislocate la
locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;
d) asigură facilităţi tehnice şi personalul necesar operării;
e) centralizează, stochează şi pun la dispoziţie autorităţilor abilitate datele
privind apelurile de urgenţă gestionate;
f) asigură interfaţarea cu centrele de expertiză şi coordonare la distanţă;
g) asigură mijloacele de comunicaţie necesare legăturii între dispeceratele de
urgenţă, staţiile de intervenţie şi resursele dislocate la locul evenimentului.
Art.12. – În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. b), dispeceratele
integrate de urgenţă au următoarele atribuţii principale:
a) primesc şi înregistrează automat apelurile de urgenţă comunicate prin
telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin
alte mijloace, confirmă şi localizează, pe cât posibil, apelurile primite;
b) alertează de îndată structura/personalul de intervenţie aparţinând
agenţiilor integrate sau direcţionează şi transmit operativ apelurile de urgenţă la
Dispeceratele de urgenţă cu activitate în afara Dispeceratului integrat de urgenţă,
precum şi la autorităţile competente în funcţie de natura evenimentelor şi de
consecinţele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate
structurile specializate în soluţionarea urgenţelor;
c) asigură şi menţin permanent legătura cu resursele dislocate la locul
evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;
d) apelurile, datele şi informaţiile privitoare la situaţia de urgenţă sunt
transferate centrului operaţional naţional/judeţean pentru situaţii de urgenţă,
pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;
e) primesc şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia
evenimentelor şi a intervenţiilor;
f) centralizează, stochează şi pun la dispoziţia autorităţilor abilitate datele
privind apelurile de urgenţă gestionate;
g) recepţionează apelurile de urgenţă şi în limbile minorităţilor naţionale din
unitatea administrativ-teritorială, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie
internaţională;
h) primesc apeluri de la persoane cu disabilităţi prin intermediul
terminalelor telematice utilizate în reţelele publice, în limite tehnic fezabile;
i) asigură interfaţarea cu centre de expertiză şi coordonare la distanţă.
CAPITOLUL V
Reglementarea comunicaţiilor de urgenţă
Art.13. – (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei supraveghează modul în care furnizorii de reţele şi de
servicii de comunicaţii electronice respectă obligaţiile prevăzute în prezenta
ordonanţă de urgenţă.
(2) Prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se stabilesc condiţiile tehnice şi economice
referitoare la realizarea comunicaţiilor către SNUAU.
Art.14. – Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin
intermediul reţelelor publice fixe au următoarele obligaţii:
a) de a asigura, cu prioritate, primirea şi retransmiterea apelului de urgenţă
de la orice post telefonic fix pe care îl operează până la deconectarea circuitului
telefonic respectiv;
b) de a prevedea în cuprinsul notificării data de deconectare a circuitului
telefonic prevăzut la lit. a) şi faptul că de la data respectivă utilizatorul nu va mai
putea apela 112.
Art.15. – Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin
intermediul reţelelor publice mobile au următoarele obligaţii:
a) de a asigura, cu prioritate, primirea şi retransmiterea apelului de urgenţă
de la orice echipament terminal, indiferent de tipul de serviciu folosit de
utilizatorul respectiv;
b) de a informa abonaţii serviciilor pentru care plata se realizează în avans
cu privire la utilitatea transmiterii datelor personale, care sunt necesare pentru
oferirea accesului la 112 prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă, cu maximă
operativitate.
Art.16. – Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt
obligaţi să asigure primirea şi retransmiterea automată a apelurilor de urgenţă de
la toate posturile telefonice instalate în locurile deschise accesului public,
indiferent de modul în care se realizează tarifarea apelurilor de la acestea.
Art.17. – Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de
servicii de telefonie destinate publicului asigură cu prioritate legăturile cu
centrele şi dispeceratele SNUAU, în situaţii de urgenţă, care afectează sau pot
afecta infrastructura sau/şi serviciile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii
electronice ori de servicii de telefonie destinate publicului.
Art.18. – (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au
obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului SNUAU şi de a actualiza, până
la data de 25 a fiecărei luni, bazele de date proprii care conţin numerele de
telefon, numele şi adresele abonaţilor, în mod gratuit, în formatul stabilit de
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei.
(2) Administratorul SNUAU este obligat să asigure confidenţialitatea şi
securitatea bazelor de date conform prevederilor legale pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, a celor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum şi a actelor
normative conexe.
Art.19. – (1) Administratorul SNUAU şi agenţiile specializate de
intervenţie au obligaţia să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu
caracter personal colectate şi stocate de la apelanţi pe timpul efectuării apelurilor
de urgenţă.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu
prevederile legislaţiei naţionale în domeniu.
(3) Obligaţia de confidenţialitate prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul
în care datele sunt solicitate în scris de către instanţa de judecată sau de procuror.
Art.20. – (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei analizează şi stabileşte condiţiile tehnice pentru furnizarea
informaţiilor de localizare a apelantului către SNUAU de către furnizorii de reţele
publice de telefonie.
(2) Administratorul SNUAU centralizează, stochează şi pune la dispoziţie
agenţiilor specializate de intervenţie datele gestionate în acest sistem, doar în
corespondenţă directă şi exclusivă cu atribuţiile legale ale fiecărei agenţii.
(3) Accesul la datele de localizare este permis numai pe perioada deservirii
apelului de urgenţă.
(4) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei analizează şi stabileşte procedurile şi limitele tehnice pentru reducerea
apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare.
Art.21 – Gradul de serviciu acceptat pentru trunchiurile dedicate 112 este
P.01.
Art.22 – (1) Autorităţile de profil ale administraţiei publice centrale şi
locale, desemnate potrivit legii, au obligaţia să pună la dispoziţia
administratorului SNUAU, gratuit, într-un format standard compatibil cu
SNUAU, hărţile digitale ale zonelor din domeniul de competenţă, bazele de date
privind nomenclatorul drumurilor şi codificarea acestora, pe care le actualizează
ori de câte ori situaţia o impune, şi să informeze în timp util administratorul
SNUAU cu privire la starea drumurilor, cu precizarea perimetrului şi a perioadei
în care este închisă sau îngreunată circulaţia pe drumurile publice.
(2) Administratorul SNUAU va informa dispeceratele de urgenţă despre
modificările corespunzătoare şi va efectua, în limita posibilităţilor tehnice
existente, modificările corespunzătoare pe harta digitală.
(3) Răspunderea pentru exactitatea, corectitudinea şi integralitatea
informaţiilor transmise administratorului SNUAU privind nomenclatorul
drumurilor, codificarea acestora şi a informaţiilor privind starea drumurilor şi a
circulaţiei publice pe acestea revine emitentului.
Art.23. – (1) Cu avizul Comitetului, administratorul SNUAU poate încheia
convenţii şi protocoale de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, societăţi
comerciale şi cu alte servicii publice, constituite potrivit legii, care pot contribui
la funcţionarea SNUAU.
(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), interesate în realizarea
comunicaţiei cu SNUAU, suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor privind
realizarea comunicaţiei cu centrele unice pentru apeluri de urgenţă, iar
eventualele venituri încasate de SNUAU se virează la bugetul de stat.
(3) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicaţiei cu
SNUAU au obligaţia de a solicita în scris, administratorului SNUAU avizul
tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu soluţia tehnică implementată în
cadrul sistemului.
Art.24. – (1) Administratorul SNUAU, agenţiile specializate de intervenţie,
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia
de a asigura informarea publicului cu privire la existenţa şi la modul de utilizare a
numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112.
(2) Numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 este singurul număr permis
a fi afişat pe mijloacele publice de intervenţie la urgenţe, iar afişarea acestuia se
va realiza, în mod obligatoriu, prin grija agenţiilor specializate de intervenţie care
au în dotare aceste mijloace.
CAPITOLUL VI
Finanţarea SNUAU
Art.25. – (1) Finanţarea cheltuielilor pentru administrarea, operarea şi
întreţinerea SNUAU se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
administratorului SNUAU, care se stabileşte la nivelul sumelor vărsate anual de
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei.
(2) Până la desemnarea prin hotărâre a Guvernului a administratorului
SNUAU, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în continuare din
sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din veniturile proprii ale acestui
sistem.
Art.26. – (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei varsă anual, în perioada 2008-2012, la bugetul de stat o
contribuţie în valoare de 38 milioane lei, care se poate corecta anual prin hotărâre
a Guvernului.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea contribuţiilor
achitate de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei operatorului SNUAU ca venituri proprii până la data
desemnării prin hotărâre a Guvernului a administratorului SNUAU.
(3) Soldul obligaţiilor de plată către furnizori şi al celor aferente drepturilor
de personal existent la data preluării finanţării de la bugetul de stat a cheltuielilor
prevăzute la art. 25 se lichidează din disponibilităţile în lei şi valută existente la
acea dată în conturile SNUAU, iar sumele rămase neutilizate se virează la bugetul
de stat.
(4) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la
propunerea administratorului SNUAU, modificări în volumul şi în structura
veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, sumelor alocate pentru activităţi
finanţate integral din venituri proprii, şi în anexele la bugetele administratorului
SNUAU.
Art.27. – Proiectul bugetului SNUAU, avizat de Comitet, este inclus în
proiectul de buget al administratorului SNUAU, care se aprobă prin legile
bugetare anuale, odată cu bugetul administratorului SNUAU.
Art.28. – Din bugetul administratorului SNUAU se asigură fondurile pentru
funcţionarea resurselor de comunicaţii publice utilizate pentru:
a) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgenţă cu dispeceratele de
urgenţă/dispeceratele integrate de urgenţă;
b) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgenţă cu reţelele
operatorilor de comunicaţii.
Art.29. – Din bugetele ordonatorilor principali de credite în structura cărora
se află agenţiile specializate de intervenţie, se asigură fondurile pentru
funcţionarea resurselor de comunicaţii publice utilizate pentru:
a) conectarea staţiilor de intervenţie proprii cu dispeceratele de
urgenţă/dispeceratele integrate de urgenţă proprii;
b) comunicaţiile cu resursele de intervenţie proprii.
Art.30. – Spaţiile şi suporţii tehnici necesari funcţionării SNUAU vor fi
puşi la dispoziţia Administratorului SNUAU, gratuit sau fără plată, de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.
CAPITOLUL VII
Sancţiuni
Art.31. – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage
răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau contravenţională, după caz.
(2) Responsabilităţile personalului de operare sunt stabilite prin hotărâri
emise de Comitet.
(3) Personalul cu atribuţii de operare în cadrul SNUAU este exonerat de
răspundere disciplinară în situaţia în care acesta a acţionat în conformitate cu
prevederile regulamentului de operare aprobat de Comitet.
(4) Regulamentul de operare va fi publicat pe pagina de internet a
administratorului SNUAU.
Art.32. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează
după cum urmează:
a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112, cu
amendă de la 500 lei la 1000 lei;
b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, cu amendă de la
500 lei la 1000 lei;
c) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii
electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului a obligaţiilor
prevăzute la art. 14-17 şi art. 18 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;
d) nerespectarea de către furnizorii de comunicaţii electronice a condiţiilor
tehnice şi economice referitoare la realizarea comunicaţiilor către SNUAU
stabilite, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;
e) neîndeplinirea de către administratorul SNUAU a obligaţiilor privind
securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 18 alin. (2) şi la
art. 19 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)
lit. a) şi b) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, pe baza datelor furnizate de
administratorul SNUAU.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit.
c) şi d) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Autorităţii
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
(4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit.
e) se fac de către persoane anume împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înfiinţată prin Legea
nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi
completările ulterioare, conform atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Dispoziţiilor referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) - (4), le
sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art.33. – Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.34. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se
abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului
naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 398/2002 cu modificările ulterioare.


PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 19 martie 2008.
Nr. 34.


 

(c) 2009 - www.portabilitate.com | proiect in lucru |

informatiile sunt preluate din diferite surse, sub rezerva erorilor

pentru eventuale sugestii sau semnalarea greselilor va rugam sa folositi formularul de contact

sau trimiteti un e-mail la adresa de pe pagina de contact

 

proiect dezvoltat si actualizat de